Podwykonawstwo przy zamówieniach publicznych na roboty budowlane

29

Budowa jest złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy podmiotów zajmujących się w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowy oddawaniem obiektów budowlanych, z których tylko wykonawca generalny jest związany z inwestorem bezpośrednim węzłem umownym. Pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego pełnią funkcję podwykonawców. Podwykonawca może działać na podstawie umowy zawartej z wykonawcą generalnym lub też z jednym z podwykonawców (podwykonawcą dalszego stopnia). Posługiwanie się podwykonawcami przez wykonawcę nie wpływa jednak na zakres jego odpowiedzialności względem zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Jeżeli więc wykonawca korzysta z podwykonawców, odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne.