http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Gwarancja wadialna na tle zmienionej regulacji prawnej

45

Część druga

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem szczególnym, zawierającym wiele elementów chroniących interesy zamawiającego –organizatora postępowania. Z uwagi na zaangażowanie  środków publicznych, powinno być zatem należycie zabezpieczone. Służy temu między innymi gwarancja wadialna.

 

Ustanowienie wadium w formie elektronicznej

Wadium może być wniesione przez wykonawcę w formie lub formach swobodnie przez niego wybranych spośród tych wskazanych przez ustawodawcę. Aktualnie obowiązująca ustawa powiela formy wadium uregulowane w poprzednim stanie prawnym, rezygnując jedynie z poręczeń bankowych oraz poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Ustawa obowiązująca do końca 2020 roku regulowała jedynie wadium wnoszone w pieniądzu, stanowiąc w art. 45 ust. 7 i 8, iż powinno być ono wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, gdzie następnie powinno być przez niego przechowywane. Brak unormowania pozostałych form wadium był powodem powstania wątpliwości co do postaci dokumentu wadialnego – czy kopia może być uznana przez zamawiającego, a zatem czy zabezpieczenie oferty zostało wniesione prawidłowo.

Z uwagi na to, że przepisy nie rozstrzygały tej kwestii, konieczne było poruszenie tego tematu przez judykaturę. Dlatego też Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) słusznie przesądziła o konieczności dostarczenia oryginału dokumentu wadialnego, wyjaśniając, że tylko taka postać zapewni należyte zabezpieczenie oferty. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Wystawienie gwarancji wadialnej
  • Uwolnienie wadium gwarancyjnego
  • Dochodzenie zapłaty sumy wadialnej od gwaranta

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx