Podział zamówienia na części i tryb z wolnej ręki w zamówieniach informatycznych

175

Zamówienia publiczne w branży informatycznej należą do grupy szczególnie złożonych postępowań. Świadczą o tym zarówno liczne odwołania wnoszone do Prezesa KIO oraz wyniki kontroli przeprowadzanych przez UZP.