http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polubowne rozwiązanie sporów w rozliczeniach umów w zakresie robót budowlanych

60

WPROWADZENIE

Spory zaistniałe pomiędzy stronami umów o roboty budowlane wydają się wręcz ich immanentną cechą, co wynika z okoliczności, że realizacja robót budowlanych jest procesem złożonym, długotrwałym i kosztownym. Potencjalny konflikt pojawia się zawsze wtedy, gdy strony odmiennie interpretują postanowienia umowy, dokumentację techniczną, okoliczności faktyczne, czy w końcu – przepisy prawa, ale także wobec potrzeby zmiany treści umowy, w tym szczególnie zmiany wynagrodzenia.

W sektorze publicznym – gdyż na nim skupimy się w dalszej części niniejszego artykułu – zamawiający w dalszym ciągu borykają się z wieloma wątpliwościami, związanymi z zasadnością polubownego zakończenia sporu. Przyczyną tych wątpliwości jest rentowność ugody, skutek finansowy, jaki wywołuje, będący wszak wydatkiem środków publicznych, a zatem może nastąpić w określonych przepisami okolicznościach.

 

UGODA W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH

Nie ulega wątpliwości, że jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek prowadzenia gospodarki finansowej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej zwanej „UFP”. W konsekwencji rozdysponowywanie czy wydatkowanie środków publicznych jest ściśle określone ustawowymi zasadami, zaś z punktu widzenia rozwiązywania sporów – obowiązkiem ustalania i dochodzenia należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych (art. 42 ust. 5 UFP), a także obowiązkiem wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, a także w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 44 ust. 3 UFP). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • UGODA W USTAWIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • POJĘCIE UGODY
  • PRZESŁANKI I SPOSOBY ZAWARCIA UGODY

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx