http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Poprawianie omyłek w kosztorysie

53

Zgodnie z treścią art. 223 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.

 

WPROWADZENIE

Przepis art. 223 ust. 2 stanowi wyjątek od reguły stanowiącej, iż niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmian w jej treści. Ustawodawca nakłada więc na zamawiającego obowiązek poprawienia błędów popełnionych przez wykonawcę przy przygotowywaniu oferty.

Zamawiający jest uprawniony do ingerencji w treść oferty pod warunkiem, że efekty wprowadzonych zmian nie będą istotne. W przeciwnym wypadku należy mieć na uwadze przepis art. 226 ust. 1 pkt 5 który mówi, że odrzuca się ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Jak wskazano w wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2010 r. omawiana regulacja ma na celu umożliwienie poprawiania omyłek w szczególności w kosztorysach ofertowych, które powodują zmianę wynagrodzenia, przykładowo zastosowanie niewłaściwych ilości jednostek (kg, ton itp.). Warto również zaznaczyć, że zamawiający nie może poprawiać wszelkich niezgodności oferty z treścią SWZ, powołując się na fakt, że w formularzu ofertowym złożono oświadczenie o zapoznaniu się z treścią SWZ i związaniu jej postanowieniami. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • WYROK KIO Z DNIA 27 MARCA 2023 r.
    Sygn. akt KIO 691/23
  • WYROK KIO Z DNIA 14 MAJA 2021r.,
    Sygn. akt KIO 865/21
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx