http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Poprawianie omyłek w ofertach, Część pierwsza

131

Ustawa nie posługuje się definicją „oczywistej omyłki pisarskiej”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, „omyłka” oznacza „spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością, niewłaściwe postępowanie, posunięcie”. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podejmuje przede wszystkim Krajowa Izba Odwoławcza, a w mniejszym stopniu sądy powszechne. Przez oczywistą omyłkę powszechnie rozumie się błąd zwykły wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a nie spowodowany uchybieniem merytorycznym. Ma więc charakter proceduralno-techniczny, a nie merytoryczny. Istotne przy tym pozostaje, że oczywista omyłka w tekście oferty nie może w żadnym razie doprowadzić do zmiany jej treści, bowiem pod pozorem sprostowania oczywistej omyłki nie można doprowadzić do wytworzenia nowej treści oświadczenia. Oczywista omyłka pisarska i omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z treścią SIWZ zostały w sposób odrębny uregulowane przez ustawodawcę – pierwsza w art. 87 ust. 2 pkt 1, druga w art. 87 ust. 2 pkt 3. Ustawodawca przewiduje odrębne skutki prawne dla ważności oferty w przypadku popełnienia w jej treści każdej z omyłek. W pierwszym przypadku zamawiający poprawia samodzielnie omyłkę bez udziału wykonawcy, w drugim przypadku dla skuteczności poprawienia takiej omyłki konieczna jest zgoda wykonawcy.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx