http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Porozumienia ograniczające konkurencję jako przesłanka wykluczenia z postępowania

57

Jedną z obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania jest zawarcie przez wykonawców porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji. Dotyczące tej kwestii przepisy Prawa zamówień publicznych, choć obowiązują od wielu lat, wciąż budzą wątpliwości interpretacyjne.

 

WPROWADZENIE

 

Stosownie do treści art. 108 ust. 1 pkt 5 jedną z obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania jest okoliczność, w której zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji (dalej: „nielegalne porozumienie”). W szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

 

W ścisłym związku z art. 108 ust. 1 pkt 5 pozostaje art. 111 pkt 4, zgodnie z którym, w przypadku o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, wykluczenie wykonawcy następuje na okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

Pomimo, że powyższe regulacje obowiązują w zasadzie w niezmienionej postaci od dnia 28 lipca 2016 r. (art. 24 ust. 1 pkt 20 starej Pzp oraz art. 24 ust. 7 pkt 3 starej Pzp), na gruncie art. 108 ust. 1 pkt 5 oraz art. 111 pkt 4 wciąż rodzi się w stosunku do nich szereg wątpliwości interpretacyjnych, (…)

 

Poza tym w artykule:

  • KRÓTKI OPIS STANU FAKTYCZNEGO
  • ORZECZENIA ZAPADŁE W SPRAWIE
  • WNIOSKI

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx