http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zgoda Rady Nadzorczej o której mowa w art. 220 KSH, a przepisy Prawa zamówień publicznych

167

Wiele spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, występując jako zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, stawia sobie pytanie, w którym momencie Rada Nadzorcza powinna wyrazić zgodę na zawarcie umowy o zamówienie publiczne, zgodnej z jego przepisami.

 

Istota problemu

Umowa spółki, stanowiąca podstawę poniższych rozważań, przewidywała rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej poprzez wskazanie, że do jej obowiązków należy „wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zawierającej zobowiązanie Spółki o łącznej wartości od 100 000 do 700 000 zł (…)”.

 

Postanowienia tego rodzaju w umowach spółek, aktach założycielskich oraz statutach spółek prawa handlowego stanowią powszechną praktyką w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej obowiązek zawarcia w ich statutach tego rodzaju klauzul wynika wprost z art. 17 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Podstawą normatywną takiego postanowienia umowy spółki był przepis art. 220 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym „umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności stanowić, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności, oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu”.

 

            Na gruncie tego postanowienia pojawiło się pytanie, w którym momencie Rada Nadzorcza powinna wyrazić zgodę na zawarcie umowy, zawieranej w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych?

Część członków Rady Nadzorczej stała na stanowisku, że wskazane wyżej. postanowienie umowy spółki, stanowiąc o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy wymaga, aby zgoda ta była udzielana w momencie, w którym Zarząd jest w stanie podać dokładną kwotę zobowiązania oraz osobę wykonawcy. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Analiza stanu prawnego
  • Czego dotyczyć powinna zgoda Rady Nadzorczej

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx