Postępowanie o zawarcie umowy koncesyjnej na roboty budowlane lub usługi. Część pierwsza

29

Specyfikacja techniczna zdefiniowana jest jako dokument zawierający odniesienia do odpowiednich norm (w pierwszym rzędzie europejskich). Powinna obejmować także zagadnienie zgodności oferty z wymaganiami koncesjonariusza. Rozróżnione są przy tym przypadki robót budowlanych i usług. W przypadku robót budowlanych określone są szczegółowe elementy, które powinna zawierać, w praktyce sprowadzające się do zidentyfikowania jej jako dokumentacji projektowej.