Potwierdzanie braku podstaw wykluczenia wykonawcy

65

Podmiotowe środki dowodowe stanowią podstawę do weryfikacji braku przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Materia dotycząca podmiotowych środków dowodowych została przez ustawodawcę uregulowana przepisami Prawa zamówień publicznych oraz w jednym z kluczowych aktów wykonawczych, tj.: rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

 

ZAKRES ROZPORZĄDZENIA

Przepisy rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych obejmują swym obszarem:

 

  1. podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz okresy ich ważności (§ 2 – w odniesieniu do wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie RP; § 4 – w odniesieniu do wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami RP, § 5 – w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby i podwykonawców nie będących takimi podmiotami);
  2. podmiotowe środki dowodowe składane w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz okresy ich ważności (np. § 6 – 9 – w odniesieniu do zamówień klasycznych; § 11 – w odniesieniu do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa);
  3. inne dokumenty, jakie mogą być wymagane od wykonawcy (np. § 13 – odpis z KRS); (…)

 

Poza tym w artykule:

  • KATALOG DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
  • NOWE REGULACJE
  • OKRES WAŻNOŚCI PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
  • UWAGI KOŃCOWE

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.