Zamówienia publiczne w roku 2020

Bilans zamknięcia

360

W roku 2020 udzielono 135.048 zamówień (w 2019 r. – 141.023), których wartość wyniosła 183,5 mld zł (w 2019 r. – 198,9 mld zł), co stanowi ok. 7,90% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2020 (szacunek PKB GUS: 2.323,859 mld zł). Wartość rynku zamówień publicznych w 2020 r. (zarówno zamówień udzielanych w procedurach określonych w Pzp, jak i na podstawie wyłączeń z obowiązku stosowania tej ustawy) wyniosła ok. 281,0 mld zł, podczas gdy w 2019 r. było to ok. 289,8 mld zł.

88,56% (88,97% w 2019r.) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 8,90% postępowań (w 2019 r. – 8,65%). Roboty budowlane stanowiły 43% (w 2019 r. – 36%), dostawy 31% (w 2019 r. – 31%), a usługi – 26% (w 2018 r. – 33%) wartości udzielonych zamówień.

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 131.373 (w 2019 r. – 117.543) ogłoszenia o zamówieniach i konkursach oraz 107.559 (w 2019 r. – 116.245) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 28.036 ogłoszeń o przetargach i konkursach (25.390 w 2019 r.), co stanowiło 12% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 44% przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie. Opublikowano także 28 444 (w 2019 r. – 28.061) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.

Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że 97% (w 2019 r. także 97%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym, a 109 kontraktów (w 2019 r. także 109) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom.

Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 41 dni (w 2019 r. także 41 dni). W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,78 (w 2019 r. – 2,48).

W 85,10% (w 2019 r. – 85,38%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert.

W 28% (w 2019 r. także 28%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów UE i w 14% (w 2019 r. – 12%) postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzono 112 aukcji (w 2019 r. – 78), osiągając w sumie ponad 223 mln zł oszczędności (w 2019 r. – 39 mln zł) w stosunku do złożonych ofert wstępnych.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 291 kontroli postępowań o zamówienie publiczne (w 2019 r. – 274), z tego: 224 (w 2019 r. – 191) kontroli uprzednich obligatoryjnych (przed zawarciem umowy) oraz 67 kontroli doraźnych (w 2019 r. – 83), w tym 13 kontroli doraźnych z zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2019 r. – 16). W 64% (w 2019 r. 59%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy. W 2020 r. rozpatrzono także 525 wniosków o kontrolę (w 2019 r. – 501).

 

 

Źródło: „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2020 roku”, www.uzp.gov.pl