Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

40

Pod takim tytułem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała opracowanie, przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.