Przeniesienie na przedsiębiorcę odpowiedzialności za wykonanie zadań własnych gminy

66

Gmina jest uprawniona do wykonywania zadań własnych albo za pomocą podmiotów pozostających pod jej kontrolą (np. zakład budżetowy gminy, gminna spółka prawa handlowego), albo też może w całości powierzyć ich wykonanie na zewnątrz, tj. innemu podmiotowi, w tym także na podstawie umowy cywilnoprawnej. Gospodarka odpadami opiera się co do zasady na powierzeniu zadań. Teza taka znalazła się w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 listopada 2012 r. sygn. akt KIO 2544/12. KIO orzekła, iż zapisy SIWZ (…) w sposób prawidłowy opisują przedmiot zamówienia w kontekście możliwości powierzenia wykonania obowiązków gminy wynikających z § 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwestię sporną stanowi to, czy gmina może innemu podmiotowi przekazać przypisane jej ustawą zadania. W kwestionowanych zapisach SIWZ i wzoru umowy zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, odwołał się zarówno do przepisów rangi ustawowej, jak i aktów prawa lokalnego. Odwołujący kwestii tej (możliwości przekazania przez gminę przypisanych jej zadań innemu podmiotowi), która tak naprawdę należy do kognicji sądu administracyjnego, przyznał zasadnicze znaczenie w treści wniesionego odwołania.  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina w celu wykonywania swych zadań może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami. Natomiast  formy prowadzenia przez gminę gospodarki określa ustawa o gospodarce komunalnej, z art. 3 której wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym w drodze umowy, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Oznacza to, że gmina jest uprawniona do wykonywania zadań własnych albo za pomocą podmiotów pozostających pod jej kontrolą (np. zakład budżetowy gminy, gminna spółka prawa handlowego) albo też może w całości powierzyć ich wykonanie na zewnątrz, tj. innemu podmiotowi, w tym także na podstawie umowy cywilnoprawnej.