Niewykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy jako podstawa wykluczenia wykonawcy

133

Podstawowym celem każdego zamawiającego jest wyłonienie wykonawcy rzetelnego
i wiarygodnego, który daje rękojmię należytego i terminowego wykonania umowy. W tym celu, zgodnie z przepisem art. 22d ust. 3 Pzp zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Wykonawca, któremu zdarzyło się w przeszłości nie wykonać lub nienależycie wykonać umowę o zamówienie publiczne musi liczyć się z tym, że będzie podlegał wykluczeniu z przyszłych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jednakże ewentualne wyeliminowanie go może nastąpić wyłącznie w zgodzie z przepisami o zamówieniach publicznych. Czynność wykluczenia powinna zostać poprzedzona przez zamawiającego bardzo wnikliwą i ostrożną oceną okoliczności oraz skutków, związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez wykonawcę wcześniejszej umowy.

Celem niniejszej publikacji jest omówienie proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia narzędzi prawnych, które w obecnym stanie prawnym zamawiający może stosować w ramach oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, pod kątem ogólnie pojętej rzetelności i efektywności.

 

Radosław Pruszowski