Weryfikacja spełniania przez ofertę kryteriów jej oceny

105

Kryteria oceny ofert stanowią miernik służący ocenie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki nim można premiować uzasadnione preferencje zamawiającego w odniesieniu do nabywanej dostawy, usługi i roboty budowlanej oraz wybrać ofertę rzeczywiście najkorzystniejszą, w największym stopniu zaspakajającą jego potrzeby.

 

Zgodnie z wytycznymi wypracowanymi przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kryteria oceny ofert nie powinny przyznawać zamawiającemu możliwości bezwzględnej swobody wyboru oraz powinny być związane z przedmiotem zamówienia, a także znajdować się w dokumentacji postępowania albo ogłoszeniu o zamówieniu[1].

 

W praktyce jednak sam sposób doboru, konstruowania i oceny ich spełnienia nie jest już tak oczywisty. Całościowo rzecz ujmując jest to obszerna materia, omówiona szczegółowo m.in. w rozpowszechnionym przez Urząd Zamówień Publicznych Poradniku z katalogiem dobrych praktyk, dotyczącym pozacenowych kryteriów oceny ofert[2].

 

Irena Skubiszak-Kalinowska


[1] Szerzej- vide: I. Skubiszak- Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Lex 2019.

[2] https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/pozacenowe-kryteria-oceny-ofert

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.