PRZYKŁADOWE WZORY OŚWIADCZEŃ

231

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił przykładowe wzory oświadczeń składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp i art. 125 ust. 5 Pzp, uwzględniających regulacje tzw. „ustawy i rozporządzenia sankcyjnych”. Wzory przygotowano dla postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, a także dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Dokumenty dla postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne uwzględniają oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Dokumenty dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne uwzględniają: (1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz (2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Więcej informacji na temat ww. podstaw wykluczenia w tym pytania i odpowiedzi dotyczące tych podstaw wykluczenia dostępne są pod adresem: https://www.uzp.qov.pl/ukraina .

 

źródło: www.uzp.gov.pl