http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – Rynek wart 43,7 mld złotych

52

Wartość udzielonych zamówień sektorowych w 2010 roku wyniosła 43,7 mld zł, ponad dwa razy więcej od zamówień, udzielonych w roku 2009. Powyższe dane zaprezentowano w sprawozdaniu przygotowanym przez Urząd Zamówień Publicznych.

Stosunkowo niewielka grupa podmiotów sektorowych ma znaczący udział w ogólnej wartości rynku, a średnia wartość ogłaszanych przez nie przetargów jest wyraźnie wyższa, niż średnia wartość wszystkich przetargów. Wynika to przede wszystkim z samej konstrukcji przepisów dotyczących obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych. W roku 2010 obowiązkowi takiemu podlegały zamówienia, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 387 000 euro dla dostaw i usług oraz kwotę 4 845 000 euro dla robót budowlanych.

Jak wynika ze „Sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2010 r.”, opracowanego przez UZP, w roku tym udzielono 2.196 zamówień sektorowych. Ich wartość wyniosła 43,7 mld zł, co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2009, w którym wartość udzielonych zamówień wynosiła 20,5 mld zł.

Zamówienie o największej wartości zostało udzielone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Był to zakup usług regazyfikacji LNG w terminalu LNG w Świnoujściu na okres 20 lat począwszy od dnia 1 lipca 2014 roku o wartości ponad 13,107 mld zł.

Najwięcej zamówień sektorowych dotyczyło dostaw – 54%, a następnie usług – 41%. Natomiast niewiele, bo zaledwie 5% ogólnej liczby stanowiły zamówienia na roboty budowlane. Wpływ na powyższą strukturę zamówień sektorowych ma przede wszystkim charakter działalności prowadzonej przez zamawiających sektorowych, który powoduje konieczność realizacji w głównej mierze zamówień na dostawy.

Zdecydowanie najwięcej zamówień sektorowych w roku 2010 – podobnie jak w przypadku pozostałych zamówień, było udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego – 74%. Zamówień z wolnej ręki udzielono w 11% przypadków. Przetarg ograniczony zastosowano w 10% postępowań, negocjacje z ogłoszeniem – 4%, a negocjacje bez ogłoszenia – 1%. Co ciekawe – jak wynika z przedstawionych danych jedno zamówienie zostało także udzielone w trybie dialogu konkurencyjnego.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie informacji zawartych w oficjalnych dokumentach i publikacjach urzędowych jak również innych dokumentach, raportach, analizach z zakresu zamówień publicznych, będących w dyspozycji Urzędu Zamówień Publicznych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx