http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kto jest zamawiającym sektorowym

218

Urząd Zamówień Publicznych w opiniach wydanych w roku 2006 i roku 2007 kilkakrotnie wyraził pogląd, iż podmioty prywatne prowadzące działalność sektorową na podstawie koncesji wydanej zgodnie z przepisami prawa energetycznego, nie są od dnia 25 maja 2006 r. zaliczane do zamawiających, zobowiązanych do stosowania reżimu zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 Pzp. Uzasadnienie powyższego stanowiska opiera się na konstatacji, iż przyznanie koncesji (np. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 prawa energetycznego), odmowa jej przyznania lub ograniczenie jej zakresu opiera się na obiektywnych, niedyskryminacyjnych kryteriach. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w stanowisku Urzędu Regulacji Energetyki skierowanym do Urzędu Zamówień Publicznych, w piśmie z dnia 27 lipca 2007 r. (znak:BRP-0732-17(1)/2007/AT), w którym stwierdza się, że przepisy ustawy – Prawo energetyczne nie ograniczają liczby podmiotów, którym koncesja może być udzielona, a przesłanki jej przyznania mają charakter obiektywny, proporcjonalny i niedyskryminacyjny.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx