http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rynek zamówień publicznych w 2011 roku

80

Wartość udzielonych zamówień publicznych w 2011 roku wyniosła 144,1 mld zł, ponad 14 proc. mniej w porównaniu do wartości zamówień, udzielonych w roku 2010. To wyraźny spadek w stosunku do roku 2010, w którym łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 167 mld zł.

rynek1
W roku ubiegłym wyraźnie zaznaczyła się natomiast tendencja wzrostowa wykorzystania trybów konkurencyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. Istotnie wzrósł odsetek postępowań, w których zastosowano tryb przetargu nieograniczonego – wyniósł on 82,07% w porównaniu do 77,94% w roku 2010. Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki realizowano w 13,90% przypadków (w roku 2010 – 17,20%), natomiast w trybie zapytania o cenę udzielono 2,91% zamówień (3,55% w roku 2010). Tryb negocjacji bez ogłoszenia zastosowano w 0,17% postępowań (w roku 2010 – 0,29%), przetarg ograniczony w 0,64% (0,69%), negocjacje z ogłoszeniem w 0,14% (0,13%), a dialog konkurencyjny w 0,04% (0,03%) przypadków.

W porównaniu do lat ubiegłych, systematycznemu skróceniu uległ przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych – 31 dni w porównaniu do 33 dni w roku 2010 (w 2009 – 37 dni, w 2008 – 36 dni). W przypadku zamówień o wartościach przekraczających progi UE, przeciętny czas trwania postępowania wyniósł 81 dni (w roku 2010 – 100 dni, w 2009 – 98 dni, w 2008 – 93 dni).

Powiązane artykuły

rynek2

Na niezmienionym poziomie utrzymuje się konkurencyjność zamówieniowego rynku. Średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania kształtowała się podobnie jak w roku 2010 i wynosiła odpowiednio: w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych – 2,74 (w roku 2010 – 2,76), powyżej progów unijnych – 2,46 (w roku 2010 – 2,48).
W całości rynku zamówień publicznych wyraźnie zmniejszył się procentowy udział robót budowlanych, znacząco wzrost wzrósł natomiast odsetek zamówień na dostawy. Zamówienia na roboty budowlane stanowiły 39% (w roku 2010 – 43%), usługi – 33% (w roku 2010 – 37%), zaś dostawy – 28% (w roku 2010 – 20%) ogólnej kwoty udzielonych zamówień.
Utrwaliła się praktyka stosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty – dominujące kryterium w 91% wszczętych postępowań (w roku 2010 także 91%, w 2009 – 90%, w 2008 – 89%, w 2007 – 87%). Zamawiający zastosowali kryterium ceny w 95% postępowań na roboty budowlane, w 92% na dostawy oraz 87% na usługi.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w roku ubiegłym nastąpił istotny wzrost odsetka przeprowadzonych aukcji elektronicznych. Za pośrednictwem udostępnionej bezpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych platformy przeprowadzono 651 aukcji (w roku 2010 – 247), osiągając w sumie ponad 121 mln zł (w roku 2010 – ponad 89 mln zł) oszczędności w stosunku do złożonych w postępowaniach ofert pisemnych.

Źródło: „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku”, www.uzp.gov.pl 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx