http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

91

Urząd Zamówień Publicznych opublikował „Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się zamawiających z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu”. Nie ze wszystkimi zawartymi tam stwierdzeniami można się zgodzić.

W przywołanym wyżej materiale wskazano: „Oferta / wniosek powinna / powinien być sporządzona / sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych (przy czym zamawiający może dopuścić w szczególności następujący format przesłanych danych: doc, docx.) i podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty / wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę / wniosek należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty / wniosku opatrzonej / opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Czy rzeczywiście jest to uzasadniony pogląd? Dlaczego zeskanowanie własnego oświadczenia woli i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym miałoby nie zostać dopuszczone?

Co wynika z przepisów Pzp, Kodeksu cywilnego oraz prawa europejskiego

Zgodnie z art. 10a ust. 5 Pzp, od dnia 18 października 2018 roku „Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. Przy czym warto przypomnieć, że nowelizacja Pzp z dnia 20 lipca 2018 roku ograniczyła zakres oświadczeń, wymagających formy elektronicznej…

Irena Skubiszak-Kalinowska

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx