http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia.

45

Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej

Część druga

4. Sąd właściwy do rozpoznania skargi na orzeczenie KIO

Powiązane artykuły

Skargi na orzeczenia KIO, wydane na skutek rozpoznania odwołania wykonawcy od czynno¬ści zamawiającego, rozpoznają różne sądy okręgowe w kraju, a o ich właściwości decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba zamawiającego (art. 198b ust. 1 p.z.p.). W postępowaniu, które toczy się na skutek wniesienia skargi na orzeczenie KIO, sąd okręgowy – w konsekwen¬cji odpowiedniego stosowania do niego przepisów k.p.c. o apelacji (art. 194 ust. 1 p.z.p.) – pełni funkcję sądu drugiej instancji .
Skargi do sądu składa się za pośrednictwem Prezesa KIO, który przekazuje je właściwemu do ich rozpoznania sądowi. Nie ma przy tym kompetencji do sprawdzania, czy skarga jest do¬tknięta brakami, wzywania do ich uzupełniania czy wyciągania konsekwencji z tych braków. Uprawnienie do skontrolowania skargi w celu oceny, czy jej wniesienie było dopuszczalne z uwagi na przedmiot zaskarżenia, legitymację podmiotu, który złożył skargę, oraz spełnia¬nie przez skargę dalszych przesłanek dopuszczalności (zachowanie terminu, wymagania stawiane pismu będącemu jej nośnikowi, wpis) i do wyprowadzenia konsekwencji z nieza¬chowania tych wymagań przysługuje sądowi, który na posiedzeniu niejawnym może orzec o odrzuceniu skargi (art. 198e ust. 1 p.z.p.).

Postanowienia sądu okręgowego o odrzuceniu skargi przewidzianej w art. 198a p.z.p. nie są zaskarżalne ani zażaleniem, ani skargą kasacyjną . Nie są zaskarżalne także inne postano¬wienia sądu wydawane w tym postępowaniu, gdyż należy je uznać za postanowienia sądu drugiej instancji. Wyjątek dotyczy…

Prof. dr hab. Marta Romańska
Sędzia Sądu Najwyższego

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx