Skuteczne powoływanie się na doświadczenie i potencjał osobowy podmiotów trzecich w kontekście realności udostępnienia zasobów

79

Skuteczność powoływania się na doświadczenie i potencjał osobowy podmiotu trzeciego zależy od realności udostępnienia zasobów tego podmiotu.

Justyna Olszewska-Stompel

Realność udostępnienia zasobów

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS) kwestię realności udostępniania zasobów przez podmiot trzeci podnosi się od dawna.

W sprawie C-176/98 Holst Italia SpA przeciwko Comune di Cagliari Trybunał orzekł, że „weryfikacja (…) ma w szczególności na celu umożliwienie podmiotowi zamawiającemu upewnienie się, że zwycięski oferent będzie naprawdę…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis