Skutki upływu terminu związania ofertą w orzecznictwie sądów okręgowych

47

Problem upływu terminu związania ofertą w orzecznictwie sądów okręgowych, rozpoznających skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stanowi przedmiot rozbieżnych ocen. Dotyczy to zarówno sfery prawa materialnego, czyli skutków prawnych tego zdarzenia prawnego dla czynności dokonywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak dla postępowania odwoławczego lub postępowania wywołanego skargą.