http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Stosowanie „Taryfikatora” w praktyce udzielania zamówień publicznych przez spółki komunalne

45

Aktem prawnym, wprowadzającym obowiązek nakładania korekt finansowanych jest Rozporządzenie Rady Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Przepis art. 98 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że „państwa członkowskie w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność za śledzenie nieprawidłowości, działając na podstawie dowodów świadczących o wszelkich większych zmianach mających wpływ na charakter lub warunki realizacji lub kontroli operacji, lub programów operacyjnych oraz dokonując wymaganych korekt finansowych”. Przepis ten ma skutek bezpośredni w stosunku do państw – członków WE. Nie odnosi się jednak wprost do beneficjentów środków, z których współfinansowane są programy unijne, choć ostatecznie niesie dla nich bezpośrednie skutki prawne i finansowe.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx