Trzy pytania w temacie numeru

33

Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie, wraz z komentarzem, przedstawiają eksperci Grupy Doradczej SIENNA. Dzisiaj są one następujące:

 

  1. Zamawiający w trybie podstawowym przewidział negocjacje i wskazał, że zaprosi do nich pięciu wykonawców których oferty oceniono najwyżej oraz że przeprowadzi aukcję elektroniczną po negocjacjach opartą wyłącznie o kryterium ceny. Po ocenie ofert złożonych w postępowaniu zrezygnował z negocjacji i pięciu wykonawców zakwalifikowanych do negocjacji zaprosił bezpośrednio do udziału w aukcji, pomijając pozostałych. Czy Prawo zamówień publicznych na to pozwala?

 

  1. W wyniku negocjacji w trybie art. 275 pkt 2 wykonawca, dążąc do poprawy oferty w kryterium „liczba portów USB”, zaproponował inny model laptopa niż w pierwotnej ofercie, jednak spełniający wszystkie wymagania OPZ i uzyskujący taką samą ocenę w innych kryteriach. Czy to dopuszczalne?

 

  1. Zamawiający udzielając zamówienia o wartości poniżej progów unijnych zdecydował się na tryb negocjacji bez ogłoszenia ze względu na odstąpienie od wcześniejszej umowy. Przedmiotem udzielanego zamówienia jest przeprojektowanie obiektu będącego przedmiotem wcześniejszej umowy o zaprojektowanie i budowę tego obiektu. Czy prawidłowo zastosował przesłankę?