http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ujemna cena

82

Czy wykonawca w ofercie, składanej podczas postępowania o zamówienie publiczne,  może zaoferować ujemną cenę?

Ustawodawca w słowniczku zawartym w art. 7 Pzp w celu wyjaśnienia pojęcia „cena” odsyła do art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, nawet jeśli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą.

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

 

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

Poniżej przedstawiam sprawę zakończoną wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 marca 2022r., sygn. akt KIO 461/22. Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji Operatora Systemu pobierania opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego miasta Warszawy za pomocą platform / kanałów mobilnych. Zamówienie podzielone jest na osiem identycznych (tożsamych) części.

 

Cena ofertowa

Przedmiot zamówienia dla każdej z części dotyczy pobierania opłat w ramach puli 1,5 mln (jeden milion pięćset tysięcy) transakcji w ciągu każdego roku trwania umowy, na każdą część, przy czym jedna transakcja równa się jednemu „biletowi za postój” lub inaczej pojedynczej opłacie. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie obsłużone transakcje (tj. za transakcje, które faktycznie miały miejsce i za które przekazał środki zamawiającemu). (…)

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx