Uwagi ekonomisty

74

Jednym z podstawowych zadań Prezesa UZP jest czuwanie nad systemem zamówień publicznych oraz analizowanie tego systemu. Konsekwencją tego jest obowiązek Prezesa UZP opracowania i przedstawienia Radzie Ministrów oraz właściwej komisji sejmowej rocznego sprawozdania z funkcjonowania systemu.

 

UWAGI WSTĘPNE

Celem artykułu jest analiza i ocena Sprawozdania Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w roku 2021, zgodnie z kompetencjami zawodowymi jej autora, z punktu widzenia ekonomisty.

 

Optyka taka wydaje się szczególnie istotna w sytuacji, gdy w polskim piśmiennictwie poświęconym zamówieniom publicznym zdecydowanie dominują od wielu lat teksty prawnicze. Tymczasem system zamówień publicznych, oprócz prawnych, ma przecież jeszcze, nie mniej ważne, aspekty ekonomiczno – finansowe oraz techniczne.

 

Zauważmy w tym miejscu, iż sposób postrzegania systemu zamówień publicznych zależy w dużej mierze właśnie od punktu widzenia z jakiego system ten jest postrzegany. A zatem, z punktu widzenia prawnika statuuje on procedury zawierania umów o roboty budowlane, dostawy i usługi w sektorze publicznym. Dla ekonomisty z kolei stanowi zbiór zasad, reguł i instytucji formalizujących walkę konkurencyjną na wyżej wymienionych rynkach. W sektorze publicznym, w którym za zrealizowanie zamówienia publicznego płaci się publicznymi, czyli pozornie niczyimi pieniędzmi, formalizacja taka jest warunkiem koniecznym efektywności wydatkowania publicznych środków finansowych, dedykowanych zamówieniom  publicznym.

Dla inżyniera budownictwa wreszcie, system zamówień publicznych w warunkach polskich generuje istotne uzupełnienia dokumentacyjno – proceduralne procesów inwestycyjno – budowlanych w sektorze publicznym. Tak na przykład dla inwestora prywatnego szczególnie ważnym elementem obudowy dokumentacyjnej procesu inwestycyjnego jest wymagany ustawą Prawo budowlane projekt budowlany. Dla inwestora publicznego natomiast udzielającego homogenicznego zamówienia na roboty budowlane i działającego w obszarze jurysdykcyjnym ustawy Pzp będzie to dokumentacja projektowa, która, również w obecnym stanie prawnym, może składać się z kilku elementów. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • OBJĘTOŚĆ ORAZ STRUKTURA
  • CHARAKTERYSTYKA ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH
  • UDZIAŁ SEKTORA MSP W RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • REKOMENDACJE I WNIOSKI ZAWARTE W SPRAWOZDANIU

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.