http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Warunki udziału w postępowaniu na zamawianie usług ubezpieczeniowych

45

Dokonując opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający musi właściwie wyważyć pomiędzy zadbaniem o szeroką konkurencję, a troską o jakość. Jest to szczególnie trudne przy postępowaniach specyficznych, takich jak zamawianie usług ubezpieczeniowych. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia między innymi musimy zawrzeć warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, a także wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że je spełniają. Prawidłowe określenie wymogów podmiotowych wobec potencjalnych wykonawców jest jednym z istotniejszych elementów w procesie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ten sposób zamawiający wyznacza krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o zamówienie. Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego w tym względzie pewne ramy. Z jednej strony zamawiający ma obowiązek zadbać o zachowanie uczciwej konkurencji oraz o równe traktowanie wykonawców. Należy zatem umożliwić udział w postępowaniu jak największej liczbie wykonawców mogących prawidłowo zrealizować zamówienie. Jest to korzystne dla optymalizacji wydatkowania środków publicznych, gdyż z reguły przy większej konkurencji ceny są niższe. Z drugiej jednak strony wybór odpowiedniego wykonawcy powinien zapewniać bezpieczeństwo i gwarancję należytego wykonania zamówienia. Spełnienie tej przesłanki rodzi konieczność ustalenia wymogów ograniczających udział w postępowaniu podmiotów co do których istnieje wątpliwość czy są w stanie zrealizować zamówienie należycie. Tak więc każdorazowo zamawiający musi właściwie wyważyć pomiędzy zadbaniem o możliwie szeroką konkurencję, a troską o jakość i zapewnienie wykonania zamówienia. Są to sprawy oczywiste dla wszystkich związanych z procesem udzielania zamówienia publicznego i szeroko opisywane w wielu publikacjach.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx