http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wniosek o zwrot wadium a korzystanie ze środków ochrony prawnej

71

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Autorem dzisiejszej publikacji jest Piotr Dzierżanowski

 

 

Wniosek o zwrot wadium

a korzystanie ze środków ochrony prawnej 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest postępowaniem sformalizowanym, realizowanym według ściśle określonej procedury. W związku z tym trzeba uznać, że ma do niego zastosowanie również zasada legalizmu. Wynika z niej obowiązek ochrony uzasadnionych prawnie interesów podmiotów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego, realizowany poprzez przepisy dotyczące środków ochrony prawnej.

W Prawie zamówień publicznych możliwość skorzystania ze środka ochrony prawnej jest zasadą, a jego ograniczenie – wyjątkiem, który nie może być interpretowany rozszerzająco. Jeden z wyjątków jest przewidziany w art. 98 ust. 3. Stanowi on, że:

„Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2 (przez wykonawcę, który wycofał ofertę przed terminem składania, którego oferta została odrzucona, po wyborze, gdy jego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą lub po unieważnieniu postępowania – przyp. aut), powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.”

Już pobieżna analiza przepisu wskazuje, że utrata prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej dotyczy jedynie podmiotów, które złożą wniosek o zwrot wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 2. Nie ulega wątpliwości, że intencją ustawodawcy było nie tyle wyłączenie możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej przez niektóre podmioty, co uzyskanie prawa do wcześniejszego zwrotu wadium, a skutkiem tego jest rezygnacja z dalszego ubiegania się o zamówienie. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx