Wpływ nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na umowy w sprawach zamówień publicznych

45

Ustawa nowelizacyjna, oprócz szeregu innych zmian w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadziła przede wszystkim zmiany co do zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących umowy zlecenia, przez które należy rozumieć umowę zlecenia, umowę agencyjną albo inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.