http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wpływ opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert na wybór najkorzystniejszej oferty w sektorze ochrony zdrowia, Część pierwsza

56

Opis przedmiotu zamówienia jest istotnym elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanej przez zamawiającego. Sporządzając go zamawiający przesądza o zakresie zamówienia. Dokładne opisanie przedmiotu zamówienia gwarantuje zamawiającemu realizację zamówienia zgodnie z jego założeniami. Jest ono również niezbędne dla oszacowania wartości zamówienia, od której zależy wybór procedury.  Zasada przejrzystego, wyczerpującego i neutralnego opisu przedmiotu zamówienia wynika z art. 23 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. Ponadto dyrektywa określa, że specyfikacja powinna umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej dyrektywie zamawiający powinien sporządzić opis przedmiotu zamówienia na podstawie charakterystyki i wymagań funkcjonalnych. Dopiero  taki sposób jego sporządzenia powoduje otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. Wszystkie państwa Unii Europejskiej dbając o prawidłowość postępowań formułują przepisy dotyczące prawidłowego sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, np. prawo niemieckie przewiduje obowiązek sporządzenia go na tyle wyczerpującego, aby wszyscy ubiegający się o zamówienie mogli go tak samo zrozumieć i rzetelnie obliczyć należny ekwiwalent pieniężny.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx