Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kształtowanie się regulacji prawnych w dziedzinie zamówień publicznych

42

Wykładnia prawa unijnego należy przede wszystkim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: TSUE lub Trybunał) i odbywa się głównie w ramach procedury pytań prejudycjalnych przewidzianej w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako: TFUE).

Powiązane artykuły

Postępowanie o wydanie orzeczenia wstępnego stanowi formę współpracy pomiędzy sądem krajowym, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, a Trybunałem. Sąd krajowy, w ramach toczącego się przed nim sporu, zwraca się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni lub ważności aktów prawa UE. Orzeczenia wstępne służą zapewnieniu jednolitej wykładni prawa unijnego i skutecznej ochronie prawnej jednostek.