http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wybór najkorzystniejszej oferty z perspektywy orzecznictwa

39

Wprowadzenie

 

Analiza obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych dotyczących czynności wyboru najkorzystniejszej oferty prowadzi do przekonania, że dla prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty w ujęciu modelowym znaczenie mają trzy podstawowe i obligatoryjne elementy:

 

  • spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

 

  • zgodność złożonej oferty z wymaganiami zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

  • związanie wykonawcy złożoną ofertą.

 

Nowe Prawo zamówień publicznych niesie zmiany we wszystkich wymienionych obszarach, jednak są one szczególnie widoczne w odniesieniu do instytucji związania ofertą. Opis i ocenę projektowanych regulacji należy poprzedzić generalną uwagą, że ustawodawca europejski, zarówno w treści poprzednio obowiązujących dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, jak w dyrektywach obowiązujących ustalił generalną zasadę, że podstawą dojścia do skutku umowy w sprawie zamówienia publicznego jest oferta złożona przez wykonawcę, jednak nie przesądził szczegółowo sposobu zawarcia tej umowy i uregulowanie tej kwestii pozostawił ustawodawcy krajowemu.

 

Regulacje prawa europejskiego nie odnoszą się do stanu związania wykonawcy ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Kwestia ta jest zatem rozstrzygana wyłącznie na podstawie prawa polskiego, gdyż źródłem powstania stanu związania wykonawcy złożoną ofertą są wyłącznie przepisy prawa krajowego. (…)

 

Magdalena Grabarczyk

 

Poza tym w artykule:

  • Pojęcie terminu związania ofertą i jego znaczenie dla zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • Ewolucja regulacji dotyczących stanu związania ofertą w przepisach Pzp
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil i Saferoad Kabex
  • Związanie ofertą i przedłużenie terminu związania ofertą w nowym Pzp
  • Ocena

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx