http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYROK SN DOTYCZĄCY GWARANCJI WADIALNEJ

149

Wyrokiem z dnia 15 lutego 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: IV CSK 86/17 Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt: XII Ga 697/15), uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego oznacza, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenia oferty wspólnej i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Urząd Zamówień Publicznych informuje, iż wyrok Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx