http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

58

Zamawiający powinien zażądać od wykonawcy udzielenia wyjaśnień, jeżeli oferta wydaje się zawierać cenę rażąco niską. Prawo UE nie nakłada jednak na zamawiającego obowiązku żądania wyjaśnień w przedmiocie oferty niedokładnej lub niezgodnej z wymogami technicznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10, SAG ELV Slovensko a.s. i inni v. Urad pre verneje obstravanie. Zamawiający, spółka NDS będąca własnością państwa słowackiego, prowadziła procedurę przetargu ograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na organizację systemu poboru opłat na autostradach i niektórych innych drogach. W toku postępowania NDS zwrócił się do dwóch konsorcjów przedsiębiorstw uczestniczących w przetargu z żądaniem przedstawienia wyjaśnień w przedmiocie ich ofert. Po pierwsze, zamawiający domagał się wyjaśnień w zakresie zaproponowanej rażąco niskiej ceny. Po drugie, wymagał złożenia wyjaśnień w zakresie zgodności przedłożonych ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx