Rażąco tania oferta

45

„Rażąco tania oferta” to odpowiednik pojęcia „rażąco niska oferta” występującego w obowiązujących dyrektywach, tj. w przepisie art. 55 dyrektywy klasycznej 2004/18/WE, w przepisie art. 57 dyrektywie sektorowej 2004/17/WE, a także w przepisie art. 49 dyrektywy obronnej 2009/81/WE. Postanowienia dyrektyw odnoszą pojęcie „rażąco niska oferta” do świadczenia (art. 55 ust. 1 dyrektywy klasycznej i art. 49 ust. 1 dyrektywy obronnej) lub, co na jedno wychodzi, do towarów, robót lub usług (art. 55 ust. 1 dyrektywy sektorowej).  Zgodnie z przepisami dyrektyw, w przypadku, gdy oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do świadczenia (do towarów, robót lub usług), zamawiający (instytucja zamawiająca, podmiot zamawiający w rozumieniu dyrektyw) przed odrzuceniem takiej oferty obowiązany jest zwrócić się do wykonawcy (oferenta w rozumieniu dyrektyw) o podanie szczegółów dotyczących tych elementów oferty, które uważa za istotne. Dyrektywy wskazują, czego głównie (w szczególności) mogą dotyczyć owe „szczegóły”, a także – co istotne – nakazują zamawiającemu dokonać weryfikacji elementów oferty przez konsultacje (w porozumieniu) z wykonawcą.