http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZAKRES KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

85

W dniu 30 września 2022 r. odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium pt. „Zakres kontroli zamówień publicznych”. Wydarzenie realizowane było w formule online w ramach projektu Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych (POWER), współfinansowanego ze środków UE.
Uczestniczyło w nim blisko 100 osób, głównie przedstawicieli instytucji kontrolujących zamówienia publiczne, a także pracowników jednostek administracji rządowej i samorządowej. Spotkanie otworzył Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Mateusz Winiarz. Prelekcję zatytułowaną „Standaryzacja kontroli w obszarze zamówień publicznych” wygłosiła Małgorzata Sokołowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zaprezentowała system kontroli, w tym w zakresie zamówień publicznych,  priorytety kontroli Prezesa Rady Ministrów na 2022 r. oraz podmioty  kontrolujące udzielanie zamówień publicznych oraz zasady współpracy między nimi. Karol Kacprzak, naczelnik w Departamencie Prawnym UZP w wystąpieniu pt. „Opinie dotyczące regulacji prawa zamówień publicznych istotne dla procesu kontroli” omówił  zagadnienia dotyczące podmiotowych środków dowodowych, procedury odwróconej oraz zmiany ogłoszeń o zamówieniu. „Rolę Centrum Unijnych Projektów Transportowych w kontroli zamówień publicznych – przykłady nieprawidłowości i zastosowanych korekt finansowych” przedstawił Przemysław Ostrowski, ekspert Departamentu Kontroli i Audytu Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wskazał zidentyfikowane w trakcie kontroli CUPT nieprawidłowości oraz ich skutki dla zamawiających, odnosząc się również do kwestii stosowania tzw. „Taryfikatora korekt finansowych”. Tematykę obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia, ze szczególnym odwołaniem się do treści art. 108 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  omówiła Martyna Mieszkowska, ekspert z Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych UZP. Seminarium zakończyła prezentacja przykładów nieprawidłowości w badaniu przez zamawiających ofert. O skutkach naruszenia w tym zakresie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b – c ustawy Prawo zamówień publicznych mówił Paweł Bednarski, naczelnik w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych UZP. Seminarium moderowała Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych Urzędu Zamówień Publicznych. Prezentacje przedstawione podczas seminarium są dostępne na portalu UZP.

 

źródło: www.gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx