http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

40

W dniu 12 października 2022 roku w formule online odbyła się konferencja „Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna w zamówieniach publicznych”. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wpisuje się ono również w realizację programu rządowego Dostępność Plus. W konferencji wzięło udział około 150 przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej, zaangażowanych w udzielanie zamówień publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę uwzględniania w ramach zamówień publicznych zagadnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Konferencję otworzył Prezes UZP, który wskazał, iż organizacja corocznych konferencji na temat społecznych zamówień publicznych, jak również pozostałe działania Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie promocji szerszego uwzględniania aspektów społecznych w  zamówieniach publicznych, w tym zagadnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wpisują się w realizację celów społecznych określonych w strategicznych dokumentach rządowych, takich jak „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”, „Polityka zakupowa państwa”, rządowy Program Dostępność Plus czy „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Zaprezentował również aktualne dane statystyczne na temat stopnia uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. W pierwszej części konferencji zwrócono uwagę na obowiązki instytucji publicznych w zakresie uwzględniania wymogów dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przedstawiono także założenia ustawy o dostępności niektórych produktów i usług wdrażającej tzw. Europejski Akt Dostępności. Drugą część konferencji poświęcono przybliżeniu uczestnikom pojęcia dostępności cyfrowej, jak również omówieniu wymagań w tym zakresie związanych z organizacją wydarzeń online. W tej części konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się również z praktycznymi przykładami działań w obszarze dostępności podejmowanymi przez instytucję zamawiające. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliły się przedstawicielki Urzędu m. st. Warszawy oraz Politechniki Warszawskiej.

 

źródło: www.gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx