Zakres solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów

53

Obecnie nie budzi wątpliwości możliwość wspólnego ubiegania się przez konsorcjantów o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawcą zmówienia publicznego mogą być podmioty występujące wspólnie w toku postępowania o zamówienie publiczne. Do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio te przepisy Pzp, które dotyczą wykonawcy (art. 23 ust. 3). Takie uregulowanie uwzględnia istotę konsorcjum, które jest zawieranym przez przedsiębiorców ad hoc porozumieniem celowym. Konsorcjum pozbawione jest przymiotu podmiotowości prawnej, a przez to niezdolne do zaciągania zobowiązań na własny rachunek. Dopuszczając możliwość udzielenia zamówienia podmiotom występującym wspólnie (m.in. jako spółka cywilna lub konsorcjum), ustawodawca narzucił jednak takim podmiotom solidarną odpowiedzialność względem inwestora za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Z treści art. 141 wynika bowiem, że wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, czyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W aspekcie treści art. 141 wątpliwości może jednak budzić, jaki jest zakres solidarnej odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.