ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ

27

Krajowa Polityka Miejska 2023 wskazuje model miasta, którego rozwój będzie wspierać. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Miasta są miejscem koncentracji nauki, usług publicznych i biznesu oraz rozwoju gospodarczego. W ostatnich latach polskie miasta rozwijały się dynamicznie, jednak ze względu na różne potencjały i uwarunkowania, rozwój ten był nierównomierny. Dzięki właściwie prowadzonej polityce powinno to się zmienić, a optymalny rozwój będzie dotyczyć zarówno ośrodków mniejszych, jak i większych. Jednocześnie miasta często borykają się z wieloma problemami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi. Odpowiedzią na te wyzwania jest Krajowa Polityka Miejska 2023. Strategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2023 jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, a także poprawienie jakości życia mieszkańców. KPM dotyczy wszystkich miast, niezależnie od ich wielkości czy położenia. Wskazuje na ich wagę i rolę w generowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy. Nie może to być jednak rozwój realizowany kosztem przyszłych pokoleń, musi być zrównoważony, czyli prowadzony z poszanowaniem zasobów (ziemi, energii i innych). KPM jest pierwszą polską polityką miejską, która wyznacza pożądane kierunki rozwoju miast. Dokument był przedmiotem dyskusji prowadzonej z mieszkańcami miast, samorządami, ekspertami oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Następnie został poddany formalnym konsultacjom społecznym.