http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zaskarżanie przez beneficjentów środków europejskich uchybień popełnianych przez instytucje zarządzające lub pośredniczące

46

Przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020[1] stanowiącej w systematyce aktów prawa krajowego akt normatywny szczególny w stosunku do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[2], wskazują, że wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym lub pozakonkursowym. Podstawowym sposobem wyłaniania projektów do dofinansowania ze środków europejskich jest tryb konkursowy. Chodzi o wiążące organizatora postępowanie zmierzające do ustalenia – z poszanowaniem zasad przejrzystości, równości i uczciwej konkurencji – listy najlepszych projektów zasługujących na dofinansowanie ze środków europejskich[3]. Konkurs zmierza do wybrania do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów albo uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Powiązane artykuły


[1]Ustawaz dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020, Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm., dalej jako: Uzrpps 2014-2010.

[2]Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm., dalej jako: ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub Uzppr.

[3]Por. w tym zakresie aktualne pozostają wyroki NSAwydane w poprzedniej perspektywie finansowej: z dnia 29czerwca 2010 r. (II GSK 658/10),  Legalisnr 293261; z dnia 2września 2010 r.(II GSK 923/10), Legalisnr 348068; z dnia 19października 2010 r.(II GSK 1129/10), Legalis nr338028.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx