http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. AKTY WYKONAWCZE. KOMENTARZ

62

Marzena Jaworska (red.), Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak,

Wydawca: C.H.BECK
Warszawa 2023,

 

Dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak

Recenzowany Komentarz zawiera 726 stron formatu A5, wraz z alfabetycznym indeksem rzeczowym, ułatwiającym korzystanie z niego, a także uzupełniającym wykazem literatury, obejmującym ponad 40 pozycji.

Komentarz odnosi się przede wszystkim do licznych, funkcjonujących w rozproszeniu, przepisów wykonawczych do ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przytaczanych na bieżąco w tekście, zawartych  aż w 16 rozporządzeniach: Rady Ministrów (2), Prezesa Rady Ministrów (5) oraz Ministra Rozwoju (Pracy) i Technologii (9), a także  w 2 obwieszczeniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odzwierciedlających równowartość w złotych wyrażonych w euro europejskich progów kwotowych wraz ze średnim kursem złotego oraz wykaz aktów prawa krajowego wdrażających europejskie sposoby upublicznienia niektórych postępowań z zakresu  udzielania zamówień sektorowych.

Powyższy komentarz ma doniosłe znaczenie w zakresie praktycznego stosowania prawa zamówień publicznych, zawiera wiele cennych ustaleń, informacji oraz instrukcji, przydatnych zwłaszcza urzędnikom działających po stronie instytucji zamawiających, tym bardziej, że chodzi o istotny w świetle zasady legalizmu i praworządności nakaz przestrzegania licznych ograniczeń normatywnych i poprawnego stosowania norm funkcjonujących w rozproszeniu, nierzadko pozostających w zbiegu z innymi unormowaniami, a ponadto często niezbyt oczywistych na tle ciągle jeszcze nastręczającej trudności zasady lex specialis derogat legi generali.  Dlatego niemal przy każdej prezentacji aktu wykonawczego zamieszczono stosunkowo rozwinięte uwagi wstępne, pozwalające na osadzenie praktycznej roli i treści komentowanego aktu na tle relacji względem ogólnych rozwiązań ustawowych.

Zarówno same uwagi wstępne, nierzadko poparte poglądami doktrynalnymi, jak i objaśnienia poszczególnych rozwiązań i kreujących je przepisów, zawartych w poszczególnych aktach, są dostatecznie rozwinięte i przedstawione sumiennie. Stanowią udane odzwierciedlenie konwencji właściwej dla opracowań popularno-naukowych. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx