Zamówienia publiczne na leki

73

 

Powiązane artykuły

Oszacowanie ilości zamawianych produktów leczniczych stwarza zamawiającym duże problemy. Osoby odpowiedzialne merytorycznie za przedmiot zamówienia (farmaceuci, lekarze) nie są w stanie przewidzieć dokładnie ilości zamawianych leków. Najczęściej oszacowania ilości dokonuje się np. poprzez odniesienie się do lat ubiegłych czy też do zakontraktowanych w ramach NFZ świadczeń medycznych. Czynności tej powinna przyświecać zasada należytej staranności. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji. W sytuacji braku możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym art. 34 ust. 5 Pzp pozwala na posłużenie się prawem opcji czyli wskazania zakresu minimalnego i maksymalnego zamówienia, a ponadto możliwe jest przeprowadzenie postępowania w trybie szczególnym, jakim jest zawarcie umowy ramowej. Postępowanie to umożliwia zamawiającemu przy zamówieniach jednostkowych na korektę zakresu zamówienia i dostosowanie go do bieżących potrzeb.