ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

12

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił publikację poświęconą problematyce włączenia społecznego. Opracowanie podzielone zostało na trzy części. Pierwsza skupia się na zamówieniach zastrzeżonych, a także omawia społeczne warunki realizacji zamówienia sprzyjające osiągnięciu celu, jakim jest włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. Druga część poświęcona jest zagadnieniom dostępności oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem dostępności cyfrowej oraz dostępności wydarzeń organizowanych online. W trzeciej części omówione zostały społeczne kryteria oceny ofert. „Dzięki świadomym decyzjom zamawiających zamówienia publiczne mogą w znaczący sposób przyczynić się do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych, bezdomnych, należących do mniejszości rasowych, etnicznych, religijnych i innych grup społecznie defaworyzowanych, marginalizowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” – czytamy we wprowadzeniu.

 

źródło: www.uzp.gov.pl