http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne po czterech miesiącach

49

W okresie czterech miesięcy bieżącego roku opublikowano 100.733 ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 75.922, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 24.811. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 110.750 ogłoszeń (o 10.017 więcej niż w roku bieżącym) –  w BZP 86.553  (o 10.631 więcej), w TED – 24.197 (o 614 mniej).

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 36.816, w tym w BZP 29.184, w TED 7.632. W okresie pierwszych czterech miesięcy roku ubiegłego ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 43.585, w tym w BZP 35.962, w TED 7.623.

Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 40.346, z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 30.799, a w TED 9.547. Dla porównania – w okresie pierwszych czterech miesięcy roku 2019 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano 43.375 (BZP 34.322, TED 9.053).

Liczbę ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w TED w latach 2019 – 2020 przedstawia poniższy diagram:

Diagram ze str. 2 załączonego materiału – „Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2019 – 2020)”

Z przedstawionych wyżej danych wynika, iż w okresie pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku aktywność zamawiających była wyraźnie mniejsza, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Potwierdzają to zarówno dane dotyczące ogłoszeń o zamówieniu, jak i o udzieleniu zamówienia.

 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia BZP TED Ogółem
Roboty budowlane 36,72% 8,24% 39,77%
Dostawy 34,36% 48,17% 37,25%
Usługi 28,92% 43,59% 31,98%

 

Podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz w latach ubiegłych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,51% i 98,67%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,22% postępowań poniżej progów oraz w 1,00% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,02% postępowań poniżej progów oraz 0,11% postępowań powyżej progów unijnych.

 

Wśród zamówień udzielonych na pierwszym miejscu znajdują się dostawy (40,20%), na drugim – usługi (39,56%) i na trzecim roboty budowlane (20,24%).

Stosowane przez zamawiających kryteria oceny ofert kształtowały się w sposób następujący.

Dane z ogłoszeń publikowanych w BZP i TED

 

Kryterium

Odsetek postępowań
Roboty

budowlane

Dostawy Usługi Ogółem
  BZP TED BZP TED BZP TED BZP TED
Cena jako jedyne

kryterium

3% 22% 26% 29% 15% 31% 14% 29%
Cena i inne kryteria 97% 78% 74% 71% 85% 69% 86% 71%

 

Wprawdzie nieznacznie zwyżkował wskaźnik średniej liczny składanych ofert (o 0,08 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), wciąż utrzymuje się niski poziom konkurencyjność postępowań. Średnia liczbę ofert składnych i odrzucanych w jednym postępowaniu przedstawia się następująco:

Rodzaj zamówienia Liczba ofert
składanych odrzucanych
Roboty budowlane 4,32 1,98
Dostawy 2,07 1,38
Usługi 2,32 1,43
Średnio 2,46 1,55

 

W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 305 zamówień, natomiast w tym okresie polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 47  kontraktów.

 

 

 

Opr. na podst.
Biuletynu Informacyjnego
UZP Nr 4/2020
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx