http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia zastrzeżone w praktyce

236

Zamówienia zastrzeżone są szczególnym instrumentem prawnym zdefiniowanym w art. 94 Prawa zamówień publicznych jako wdrożenie rozwiązań w tym zakresie przewidzianych na gruncie dyrektyw unijnych.

 

UWAGI WSTĘPNE

Zamówienia zastrzeżone pozwalają zamawiającemu ograniczyć możliwość ubiegania się o dane zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielni socjalnej lub innych, których głównym celem jest integracja społeczna i zawodowa osób społecznie marginalizowanych oraz zatrudniających te osoby na poziomie co najmniej 30%.

Zastosowanie ich należy do decyzji zamawiającego, jednak wybór ten powinien być poprzedzony analizą w zakresie dostępności na rynku potencjalnych wykonawców spełniających wymagania określone w art. 94 Pzp oraz ich dopasowania do specyfiki danego przedmiotu zamówienia.

Zamówienia zastrzeżone są obecne w unijnym prawie zamówień publicznych od 2004 roku. Do prawa krajowego zostały transponowane w 2009 roku. I choć od tego momentu zakres zamówień zastrzeżonych został poszerzony zarówno w odniesieniu do kręgu podmiotów mogących się o nie ubiegać jak i grup osób podlegających wsparciu dzięki wdrożeniu tego rozwiązania, poziom ich stosowania przez polskich zamawiających nadal nie jest imponujący.

Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Urząd Zamówień Publicznych, w ciągu ostatnich 3 lat uwzględnianie zamówień zastrzeżonych jako jednego z instrumentów społecznych w zamówieniach publicznych powoli wzrasta, jednak nadal stanowi nie więcej jak 0,14% liczby udzielonych zamówień i 0,10 % wartości udzielonych zamówień. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 94 PZP
  • DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WYMAGAŃ ZAMÓWIEŃ ZASTRZEŻONYCH
  • WYBÓR PODMIOTÓW I GRUP OSÓB PODLEGAJĄCYCH WSPARCIU
  • USTALANIE WSKAŹNIKA ZATRUDNIANIA OSÓB SPOŁECZNIE MARGINALIZOWANYCH
  • UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE ZASTRZEŻONE PRZEZ KONSORCJUM
  • KORZYSTANIE Z POTENCJAŁU PODMIOTU TRZECIEGO
  • PODSUMOWANIE

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx