http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne na tle nowych dyrektyw europejskich

46

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a przepisy ustawy Pzp dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. W takim przypadku wykonawcy obowiązani są też do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powiązane artykuły

 

            Decyzja o wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne podejmowana jest najczęściej w sytuacji, gdy zamawiający postawił warunki podmiotowe na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp, które nie mogą być spełnione przez jednego wykonawcę.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx