Zastrzeżenia do wyników kontroli Prezesa UZP

45

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowa Izba Odwoławcza są głównymi organami systemu Zamówień publicznych, których kompetencje wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Model i sposób realizacji funkcji kontrolnych Prezesa UZP oraz instytucja zastrzeżeń od wyników jego kontroli rozpatrywanych przez KIO stanowią istotne elementy systemu kształtujące praktyk´ stosowania i egzekwowania prawa.