Zawarcie umowy po wniesieniu odwołania

92

W art. 94 ust. 1 Pzp wskazany został minimalny okres zawieszenia dopuszczalności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzależniony od wartości postępowania oraz sposobu przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyjątek od tej zasady zawiera art. 183 ust. 1 który stanowi, iż w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Okres stand still

Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, co do zasady w terminie:

a) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

Powiązane artykuły

b) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W przepisie wskazany został minimalny okres zawieszenia dopuszczalności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (okres stand still), uzależniony od wartości postępowania oraz sposobu przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyjątek od generalnej zasady wyrażonej wyżej, zawiera art. 183 Pzp, który w ust. 1 stanowi, iż w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Zakaz ten…

Agnieszka Matusiak