Zmiana art. 165 ust. 4

58

W dniu 13 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146). W art. 83 zmienia ona ustawę Prawo zamówień publicznych.